Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

De roeping van Christus #1

De vertellende leerkracht, sprekend in gelijkenissen of parabels en met spreuken.

Een man die onder de invloed van Gods Geest sprak

De verschijning van Johannes de Doper in het openbaar bleek achteraf de voorbode te zijn van een nieuw tijd­perk. Het nieuws dat er na vier eeuwen zonder profeet weer een man in Israël was die onder de invloed van Gods Geest sprak, bracht het land in beroering. Velen stroomden naar hem toe om hem te zien en te horen.
Zijn boodschap was eenvoudig doch dringend. Hij was de persoon waarover zijn laatste voorganger gesproken had, die door God gezonden zou worden om de weg van de Messias voor te bereiden (Mal. 3:1 e.v.). Binnenkort zou de beloofde Koning-Rechter in hun midden staan, met een zegen voor de rechtvaardigen en om straffend gericht te brengen op de goddelozen. Als iemand bereid was zijn zonden nu te belijden, kon hij door onderdompeling in de Jordaan van zijn vroegere levenswijze gereinigd worden en klaar staan om de Messias te ontmoeten.

De Farizeeën en schriftgeleerden, die als de godsdienstige leiders de plaats van de profeten hadden ingenomen, besloten in hun zelfgenoegzaamheid even af te wachten (Luc. 7:30). Vele anderen daarentegen, die een sterker besef van hun geestelijke nood hadden, maakten gretig gebruik van deze gelegenheid van hun zonden vergeven te worden, en gingen terug naar huis in de stellige verwachting dat de verlangde Messias binnenkort zou komen.

Wonderen die volgens de voorzeggingen van de profeten het Vrederijk van de Messias zouden kenmerken.

Jezus wachtte totdat Johannes door koning Herodes in de vesting te Machaerus werd opgesloten, zijn levenstaak vervuld en de “brandende en schijnende lamp” geblust (Joh. 5:35), voordat hij in de dichtbevolkte steden langs het Meer van Galilea verscheen. Hij zei niet dat hij de Messias was maar wél dat zijn ongeëvenaarde genezingen de wonderen waren die volgens de voorzeggingen van de profeten het Vrederijk van de Messias zouden kenmerken.

“Voorwaar, Ik zeg u: Vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien wat gij ziet, en zij hebben het niet gezien, en te horen wat gij hoort, en zij hebben het niet gehoord” (Matth. 13:17).

Iedereen moest zijn eigen conclusie trekken. Bovendien sprak Jezus van zichzelf als de ‘Zoon des mensen’, een naam die in het Oude Testament verband hield met de Messias (Dan. 7:13,14).

“13 Ik bleef staren op het nachtelijk visioen: En zie, met de wolken des hemels kwam iemand als een mensenzoon. Hij trad tot voor den Hoogbejaarde, en werd vóór Hem geleid. 14 Hem werd de heerschappij gegeven, met heerlijkheid en koningschap; alle volken, naties en tongen moesten Hem dienen. Zijn macht is een eeuwige macht, die nooit zal vergaan; en zijn koninkrijk is een rijk, dat nooit wordt verwoest.” (Da 7:13-14 Canis)

Terwijl Johannes had gezegd dat Gods Koninkrijk nabij was in de tijd, zei Jezus dat het nabij was gekomen in zijn per­soon.

“Van toen aan begon Jezus te predi­ken en te zeggen: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen” (Matth. 4:17).

“Indien Ik door de Geest Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods over u gekomen” (Matth. 12:28).

“Want zie, het Koninkrijk Gods is bij u” (Luc. 17:21).

Deze wonderen verklaren ten dele waarom meer mensen naar Jezus toegingen dan naar Johannes. In een samenleving waar de geneeskunde uiterst primitief was, gingen zieken en gehandicapten hoopvol naar hem toe. Anderen brachten hun behoeftige kinderen of kennissen mee. Er waren ook hongerigen blijkbaar, die hoopten dat de vermenigvuldiging van brood, waarbij zij zo veel als ze wilden mochten eten, herhaald zou worden:

“gij zoekt mij, niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt” (Joh. 6:26).

Prediking van Jezus

Terzelfder tijd was er veel belangstel­ling in zijn prediking. De boer vertrouwde zijn gewas aan zijn arbeiders toe, de her­der liet zijn kudde aan de zorg van anderen over, de visser liet zijn netten drooghangen, om naar de beroemde Profeet uit Nazareth te gaan en hem te horen.

“Hij bleef staan op een vlakke plaats en daar was een grote schare van zijn discipelen en een grote menigte van volk uit het gehele Joodse land en Jeruzalem en van Tyrus en Sidon aan de zee, die gekomen waren om hem te horen en genezen te worden van hun ziekten; en die gekweld werden door onreine geesten werden genezen. En de gehele schare trachtte hem aan te raken, omdat er kracht van hem uitging en Hij allen genas” (Luc 6:17-19).

“Al de tollenaars nu en de zon­ daars plachten tot Hem te komen om naar Hem te horen” (Luc. 15:1).

“Het meren­ deel van de schare hoorde Hem gaarne” (Marc. 12:37).

 

+

Voorgaande

Kracht en koninkrijk van onze God en de autoriteit van Zijn Christus

Verspreiders van het woord

Ontmoeting met iemand uit de Farizeeen, met de naam Nicodemus

++

Aanvullend

 1. Ketoeviem, Ketuvim, Geschriften, Hagiographa, Megillot en Messiaanse Geschriften
 2. Effectief Bijbellezen: Het evangelie van Marcus
 3. Effectief Bijbellezen: de Evangeliën: Het Evangelie van Lucas
 4. De wereld van Lucas #2 Geschiedschrijver en evangelist
 5. Ontmoeting met Maria, de moeder van Jezus
 6. De Knecht des Heren #5 De Gezalfde gezant (Our World)De Knecht des Heren #5 De Gezalfde gezant (Some View on the World)
 7. Overdenking: In U heb Ik mijn welbehagen
 8. Dit is het Land: de Jordaan
 9. Het begin van Jezus #10 Een Heraut kondigt aan
 10. Het begin van Jezus #12 Gezalfd na Johannes de Doper
 11. Gods vergeten Woord 17 Geleid door de Geest 1 Waterdoop en Vuur

+++

Gerelateerd

 1. Geboorte van de H. Johannes de Doper
 2. Goed nieuws! Marcus 1, 1-11- Jeugddienst
 3. Een stem in de woestijn
 4. Head of John the Baptist / Hoofd van Johannes de Doper

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

4 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: