Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Gods verbonden en de bedoelde man aanvaarden

De Broeders in Christus of Christadelphians geloven dat de Christus en zijn zending alleen begrepen kunnen worden in het licht van een duidelijk begrip van de verbonden die hij kwam na te komen.

Met een verbond denken wij hoofdzakelijk aan een verbintenis of overeenkomst maar in Bijbelse termen komt daarbij ook nog eens de persoonlijke verhouding met de Schepper kijken. Hierbij werden eerst verbintenissen gemaakt met Zijn eerste schepsels (Adam en Eva) en vervolgens met hen die God aanschouwde als Zijn Volk, het Volk Israël. Hierbij mag verstaan worden dat met een verbond een verbintenis wordt gesloten die een verplichting inhoudt van twee of meerdere partijen om tegenover iemand een prestatie te leveren.

Verbonden die worden aangegaan hebben betrekking tot de toekomst en slaan niet op dingen die al voorbij zijn. In dat licht moet men ook de verbonden van God zien. Het gaat om zaken die nog zullen plaats grijpen. Het zaad van iemand kan nooit er al zijn voor dat die betrokken persoon er is. Aldus kan het zaad van de vrouw die na Eva zou komen niet bestaan hebben toen Eva er was en toen die vrouw van waaruit het zaad zou komen nog niet bestond.

Doorheen de geschiedenis kunnen wij zien dat God Woorden uitsprak en dat Hij ook afspraken maakte met bepaalde mensen en beloften naar bepaalde mensen uitsprak.

Als wij al de boeken uit het Boek der boeken naast elkaar leggen, zien wij daar in een rode draad, welk naar die in de Tuin van Eden beloofde man, Jezus Christus leidt.

Christus vervulde de belofte aan Eva, dat een van haar zaad de ‘slang’ zou verpletteren (Genesis 3:15).

“Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare, zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel.’” (Ge 3:15 NBV)

Ook vervult Jezus het verbond met Abraham, dat in zijn zaad alle naties van de aarde gezegend zouden worden (Genesis 22:18, Gal. 3:16) want doordat Jezus zich als een losprijs gaf voor velen kon genade over velen komen.

“En alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jouw nakomelingen. Want jij hebt naar mij geluisterd.’” (Ge 22:18 NBV)

“Nu gaf God zijn beloften aan Abraham en zijn nakomeling. Let wel, er staat niet ‘nakomelingen’, alsof het velen betreft, maar het gaat om één: ‘je nakomeling’ en die nakomeling is Christus.” (Ga 3:16 NBV)

Zowel Abraham als Jezus hebben steeds naar God geluisterd. En bij zijn terugkeer zal Jezus Gods belofte aan David vervullen dat een van zijn nakomelingen voor altijd op zijn troon in Jeruzalem zou zitten (2 Sam 7: 12-16).

“12 Wanneer je leven voorbij is en je bij je voorouders te ruste gaat, zal ik je laten opvolgen door je eigen zoon en hem een bestendig koningschap schenken. 13 Hij zal een huis bouwen voor mijn naam, en ik zal ervoor zorgen dat zijn troon nooit wankelt. 14 Ik zal een vader voor hem zijn en hij voor mij een zoon: als hij zondigt, zal ik hem kastijden met stok- en zweepslagen, zoals een vader doet, 15 maar hij zal nooit bij mij uit de gunst raken zoals Saul, die ik verstootte omwille van jou. 16 Jou stel ik in het vooruitzicht dat je koningshuis eeuwig zal voortbestaan en je troon nooit zal wankelen.”’” (2Sa 7:12-16 NBV)

Doorheen de tijden heeft God meermaals verwezen naar de belofte die Hij gemaakt had in de Tuin van Eden en vervolgens ook naar deze gemaakt aan Abraham en aan de profeten. Die profeten moesten de mensen waarschuwen voor hem die nog zou komen en Gods wensen in vervulling zou doen gaan, net als het hen moest doen inzien wanneer die beloofde koning ter wereld zou komen en zijn troon zou komen opeisen.

Met de jaren kwamen meer en meer mannen en vrouwen te geloven in de beloften van God, beseffend dat hun God geen god van leugens was maar een God van Waarheid. Het was altijd het begrip van deze mannen en vrouwen dat de Messias hun afstammeling zou zijn.

Om Jezus te presenteren als iemand die werd geboren als meer dan een man, of dat hij als persoon vóór Eva, Abraham en David bestond, is de duidelijke presentatie van Gods doel aan deze gelovige mensen verwerpen. Een gedachte van een voorbestaan van Jezus rijmt niet met die uitspraken en beloften van God aan zovele mensen. Indien Jezus al bestond voor Adam en Eva, zoals sommigen beweren kon hij geen nakomeling zijn van personen die nog na hem zouden geboren worden. Duidelijk is Jezus diegene die geboren zou worden na die mensen waaraan God beloofde dat uit hun nageslacht de redder zou komen.

Het is uit het nageslacht van Adam, Mozes, Abraham, Juda, Salmon, Isaï, David, Salomo, en zovele anderen opgetekend in de Bijbel dat Jezus tot ontstaan kwam. Die lijn wordt opgetekend door de evangelieschrijver Mattheüs die een duidelijke stamboom weer geeft en laat blijken dat Maria, uit wie Jezus werd geboren, getrouwd was met Jozef de zoon van Jakob en kleinzoon van Matthan uit de lijn van Elíud en David. (Zie hoofdstuk 1 van het evangelie volgens Mattheüs.)

In het christadelfianisme is het geloof dat die eerste zoon van Jozef en Maria de beloofde verlosser is, waarnaar Jehovah God verwees in Zijn Koninklijke Tuin. Ook in de later gegeven belofte aan Abraham komt de verwijzing naar een volk geleid door een Koning der Joden voor. Met het verbond van God met Abraham zien wij dat het kader gevormd werd voor die mensen hun hoop maar ook voor onze hoop. Aan Abraham en zijn nakomelingen werd de wereld als een erfenis beloofd (Genesis 26:3-4 [aan Isaak], Romeinen 4:13, Psalm 37).

“3 Blijf voorlopig in dit land, ik zal je ter zijde staan en je zegenen: ik zal dit hele gebied aan jou en je nakomelingen geven en zo de eed gestand doen die ik je vader Abraham heb gezworen. 4 Ik zal je zoveel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn en dit hele gebied aan hen geven, en alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jouw nakomelingen.” (Ge 26:3-4 NBV)

“Immers, niet door de wet ontvingen Abraham en zijn nageslacht de belofte dat ze de wereld in bezit zouden krijgen, maar door de gerechtigheid die het geloof schenkt.” (Ro 4:13 NBV)

“… 3 Vertrouw op de HEER en doe het goede, bewoon het land en leef er veilig. 4 Zoek je geluk bij de HEER, hij zal geven wat je hart verlangt. 5 Leg je leven in de handen van de HEER, vertrouw op hem, hij zal dit voor je doen: 6 het recht zal dagen als het morgenlicht, de gerechtigheid stralen als de middagzon. … 17 De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen. …. 20 De zondaars zullen ten onder gaan, de vijanden van de HEER verdwijnen als bloemen in het veld, verdwijnen als rook. … 22 Gods gezegenden zullen het land bezitten, de vervloekten worden verdelgd. … 27 Mijd het kwade en doe het goede, en je zult voor eeuwig wonen in het land, 28 want de HEER heeft gerechtigheid lief, wie hem trouw zijn, verlaat hij niet. Zij blijven voor eeuwig behouden, maar het nageslacht van zondaars wordt verdelgd. 29 De rechtvaardigen zullen het land bezitten en het bewonen, hun leven lang. … 34  Vestig je hoop op de HEER en blijf op de weg die hij wijst, hij zal je aanzien geven en grondbezit, je zult beleven dat zondaars worden verdelgd. ” (Ps 37:1-40 NBV)

Hebreeën wijst erop dat Abraham niets ontving, en dat het verbond vervuld zal worden in de opstanding.

“39 Al deze mensen, die van oudsher om hun geloof geprezen worden, hebben de belofte niet in vervulling zien gaan 40 omdat God voor ons iets beters had voorzien, en hij hen niet zonder ons de volmaaktheid wilde laten bereiken.” (Heb 11:39-40 NBV)

Die tekst getuigd ook dat toen die mensen voor de geboorte van Jezus leefden ook die belofte niet konden in vervulling zien gaan omdat Jezus er nog niet was en omdat het koninkrijk van Christus nog niet in vervulling was gegaan.

Broeders in Christus geloven dan dat de letterlijke aarde, hersteld en vernieuwd, de erfenis is van de Abraham en zijn nakomelingen in geloof. In afwachting van deze erfenis, wachten allen op de opstanding in de slaap des doods, waar er geen bewustzijn is (Psalm 146: 3-4, Ecl. 9:10).

Wij leven met de zekerheid dat God getrouw is en Zich aan Zijn beloften houdt omdat Hij een God van waarheid is en Zijn beloften niet breekt.

“God is geen mens, dat hij zijn woord zou breken of terug zou komen op zijn besluit. Zou hij beloven en niet vervullen, zijn woord geven en het niet gestand doen?” (Nu 23:19 NBV)

“Hij is een rots, hij staat voor recht; alles wat hij doet is volmaakt. Trouw is God, rechtvaardig en zuiver, in hem is geen spoor van kwaad.” (De 32:4 NBV)

“(36:6) HEER, hoog als de hemel is uw liefde, tot in de wolken reikt uw trouw,” (Ps 36:5 NBV)

“Uw trouw duurt van geslacht op geslacht, u hebt de aarde gegrondvest en zij houdt stand.” (Ps 119:90 NBV)

Voor God was het duidelijk dat Zijn eerste geschapen man, de eerste Adam, Hem niet voldaan had. Daarom voorzag Hij een tweede Adam, die op zijn beurt getrouwheid aan God kon bewijzen. En daar slaagde hij zeer goed in. Tot op elk moment in zijn leven en tot in de dood bleef hij zijn trouw aan God betuigen en de wil van God doen. Hiermee werd bewezen dat een mens wel bekwaam is om Gods Wil op te volgen en Hem te dienen zonder er iets voor in de plaats te wensen. Met Jezus worden de woorden van de tegenstanders van God ondermijnt. Met hem hebben wij in de wereld een voorbeeld gekregen om te volgen.

Door zijn daad kunnen wij nu ook spreken over een Nieuwe Wereld die geopend is geworden door Christus. Hij is namelijk de eerstgeborene in die wereld welke met het Nieuwe Verbond bezegeld is geworden. Ook wij kunnen nu deel uitmaken van die Tweede of Nieuwe Schepping.

“Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.” (2Co 5:17 NBV)

Met die man van vlees en bloed die zich aan God aanbood als een lam om de lossing te verkrijgen van de banvloek der dood, heeft God zijn loskoopoffer aanvaard en is tegemoet gekomen om aan iedereen de genadegave toe te laten komen om Hem te naderen als Zijn kind. Met deze man waarop Gods Woorden en beloften slaan moeten wij hoop kunnen vinden en zoals hij op God vertrouwde ook kunnen vertrouwen op de Allerhoogste God. Wij moeten Jezus dan ook als zoon van God aanvaarden en in hem onze redder en bemiddelaar zien, welke ons verzoend met God. Het is juist door ons geloof in die gezondene van God dat wij leven in de toekomst kunnen verkrijgen. Wij zijn er van overtuigd dat diegenen die tot God willen komen zich waardig moeten gedragen maar ook geloof moeten hebben in die gezondene van God, Jezus Christus, de eniggeboren zoon van God en in die God van Jezus. Wij geloven dat ook al zullen wij sterven, indien wij geloven in Jezus Christus, later ook deelgenoten zullen mogen zijn van een opstanding die door Jezus en zijn God mogelijk is gemaakt.

“Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat, en wie hem zoekt zal door hem worden beloond.” (Heb 11:6 NBV)

“26 Zoals de Vader leven heeft in zichzelf, zo heeft ook de Zoon leven in zichzelf; dat heeft de Vader hem gegeven. 27 En omdat hij de Mensenzoon is, heeft hij hem ook gezag gegeven om het oordeel te vellen. 28 Wees hierover niet verwonderd, er komt een moment waarop alle doden zijn stem zullen horen 29 en uit hun graf zullen komen: wie het goede gedaan heeft staat op om te leven, wie het slechte gedaan heeft staat op om veroordeeld te worden.” (Joh 5:26-29 NBV)

Dat zou genoeg reden moeten zijn  om tot geloof in Jezus Christus te komen en hem als leermeester te volgen. Laat u dus door niets weerhouden om Jezus als zoon vanGod en als redder te aanvaarden.

+

Voorgaande

Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #11 Zogezegd kardinale fouten van het christadelfianisme #2 Jezus voor David of pas na David tot bestaan gekomen

Christadelfiaanse geloofspunten #5 Beloften over Herstelplan

Christadelfiaanse geloofspunten #6 Redding uit vrouw van het nageslacht van koning David

++

Lees ook

 1. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #14 Gebed #12 De andere naam
 2. Fragiliteit en actie #8 Eerste Wetsvoorziening
 3. Fragiliteit en actie #10 Voor het nageslacht
 4. Fragiliteit en actie #13 Zichtbare ellende
 5. Een huis bouwen voor God
 6. Beloften van God
 7. Gods beloften
 8. Een goddelijk Plan #4 Beloften
 9. Verscheidene Verbondakkoorden 1 Eerste beloften en overeenkomsten
 10. Verscheidene Verbondakkoorden 3 Als persoonlijke verbintenis en tot voordeel van gehele mensheid
 11. Verscheidene Verbondakkoorden 6 Betere beloften
 12. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #1 Abraham de aartsvader
 13. Schepper en Blogger God 5 Te Vertellen zaken
 14. Schepper en Blogger God 6 Voor Zijn volk
 15. Verzoening en Broederschap 1 Getrouwheid en vergoeding
 16. Verzoening en Broederschap 8 Samenkomende deelgenoten
 17. Jesaja profeet en boodschapper van God
 18. Gezondene van God
 19. Zoon van God
 20. De Knecht des Heren #1 De Bevrijder
 21. Gods vergeten Woord 16 Brood en wijn 2 bloed van het Verbond
 22. Gods vergeten Woord 16 Brood en wijn 3 Christus’ vlees en bloed
 23. Christus Koning
 24. Wij zijn zelf verantwoordelijk
 25. De verdwijnende heerlijkheid
 26. Hoe leest u: Eerstgeborene der ganse schepping
 27. Een boekrol van leven en dood
 28. Het begin van Jezus #2 Aller Begin
 29. Het begin van Jezus #3 Voorgaande Tijden
 30. Het begin van Jezus #4 Aangekondigde te komen Verlosser
 31. Het begin van Jezus #5 Aankondigingsteksten uit de Schrift
 32. Het begin van Jezus #6 Beloften van innerlijke zegeningen
 33. Het begin van Jezus #7 Een Nieuwe Adam, zoon van Abraham
 34. Het begin van Jezus #8 Beloofde Gezalfde zoon van God
 35. Het begin van Jezus #9 Een kwestie van Toekomst
 36. Het begin van Jezus #11 Goddelijk verwezenlijkt en niet geïncarneerd
 37. Het begin van Jezus #12 Gezalfd na Johannes de Doper
 38. Christus in Profetie #8 De psalmen (2B) De Gezalfde goede herder spreekt
 39. Jezus Christus De Zoon van Adam, de Zoon van God
 40. Christus Jezus – de zoon van God
 41. Hoe leest u: Eerstgeborene der ganse schepping
 42. Addendum 2: Vlees geworden woord
 43. Een man die de geschiedenis van het mensdom veranderde
 44. Overdenking: De ware Christus: een mens als wij en toch volmaakt
 45. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #5 Verblijven in Christus
 46. Niet gebonden door labels maar vrij in Christus
 47. 1 en 14 Nisan – Herinnering van oude wereld en denken aan nieuwe wereld
 48. Lam van God – offer gebracht ter verzoening
 49. Verzoening
 50. Verzoend met God
 51. Fundamenten van het Geloof 12 Verzoening met God door het offer van Christus
 52. Fundamenten van het Geloof: De goedertierenheid van God
 53. De Ekklesia #4 De troon van David en De gezalfde des Heren
 54. Overdenking: De vertrouwelijke omgang van God is met wie Hem vrezen (Psalm 25:14)
 55. De Dag is nabij #5 Terugkijken naar verleden
 56. Aan een betere opstanding deelhebben
Advertentie

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

10 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: