Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Een grote dekkende lading voor kleine geloofsgemeenschap

Nazareners of Nazoreeërs

Nadat Jeshua gestorven was en verrezen, konden zijn apostelen eindelijk de ware toedracht van hun Joodse leermeester inzien. Oorspronkelijk behoorden al de door Jeshua of Jezus gekozen leerlingen en de meerderheid van zijn volgelingen tot het Joodse Volk. Zoals Jezus de mensen had toegesproken in de tempel en synagogen, deden zijn discipelen dat ook na zijn dood. Zij geraakten met hun leer volgens Christus gekend als de Joodse sekte De Weg of werden Nazarenen, Nazareners, Nazoreners, Nazorean,  Nazoreeër of Nazireeërs genoemd omdat zij het beeld schiepen van iemand die zich speciaal aan God wilde toewijden en diegene volgden die uit Nazareth kwam. Men kende zo ook Nazireeërs die zeer devoot wilden leven en er voor zorgden dat zij niet bedwelmd zouden raken door alcoholische drank. Zulke Nazireeërs mochten geen wijn drinken en hun haar niet laten knippen. Zij moesten vermijden om ‘vervuild’ te geraken en mochten daarom niet in aanraking komen met een dode of zelfs maar met een overledene onder een dak verkeren. Wij weten echter dat de apostelen niet tot zulke Nazireeërs behoorden en dat Jeshua de Nazarener (Jezus) wijn dronk en zelfs water in wijn veranderde.

Tertullus voordat Antonius Felix het eerste geregistreerde gebruik maakt van het meervoud “Nazarenes” (de meervoudsvorm van de Iesous ho Nazoraios “Jezus van Nazareth”) om naar christenen te verwijzen, hoewel het gebruik van de term “Christenen” al in Antiochië werd gebruikt, Tertullus’ gebruik van de Griekse term Nazoraioi heeft continuïteit met de Hebreeuwse term Notzim die later in de rabbinische literatuur wordt aangetroffen. Tertullus kon vermoedelijk de Antiochische term Christianoi (Hebreeuws Meshiykhiyyyim משיחיים) niet gebruiken omdat Christianoi uit de Griekse Christos (letterlijk “gezalfde”, “Messias”) zou kunnen impliceren dat Tertullus Jezus van Nazareth erkende als een Davidische “gezalfde”, of “Messias.”

Daar Jeshua of Jezus een Nazarener was kan men gerust inkomen dat zijn volgers Nazarenen of Nazareners genoemd werden naar zijn afkomst. Het eerste gebruik van de term wordt gevonden in de handelingen van de Apostelen (handelingen 24:5) van het nieuwe Testament, waar Saul of Paulus de apostel ervan wordt beschuldigd een ringleider te zijn van de sekte van de Nazarenes (“πρωτοστάτην τε τῆς τῶν Ναζωραίων αἱρέσεως”) Voor de Romeinse procurator over Judea Antonius Felix in Caesarea Maritima door Tertullus.

We hebben namelijk vastgesteld dat deze man een pest is,+ die alle Joden op de hele bewoonde aarde tot opstand aanzet,+ en hij is een van de leiders* van de sekte van de Nazarenen.+ (Handelingen 24:5)

Christus volgers of Christenen

Doorheen de eeuwen is zeer vele de term “Christen” gebruikt om volgelingen van Jeshua de Kristos of Jezus Christus aan te duiden. Dat bijvoeglijk naamwoord was oorspronkelijk beschrijvend van alles wat geassocieerd werd met het Christendom of christelijke kerken, of in spreekwoordelijke zin “alles wat nobel en goed is, en Christus-achtig.” zou zijn maar kwam ook niet meer te betekenen dat het ‘van Christus’ of ‘gelieerd of verwant aan Christus’ zou zijn. Naar de 21ste eeuw werd in sommige landen, zoals in België er dikwijls een veel nauwere betekenis aan gegeven. Zo hoort men in de Belgische of Vlaamse radio en televisie steeds zeggen “de christenen” terwijl zij eigenlijk de Katholieken bedoelen en dingen aanhalen die weinig of zelfs geen betrekking hebben of niet opgaan voor andere christenen, zoals de protestanten.

Opvallend bij het gebruik van het woord “christen” is dat men het meestal over naam-christenen heeft. Het gaat over mensen die zich “christen” noemen maar eigenlijk niet de leer van Jezus Christus opvolgen. Erger nog, zij aanbidden meestal nog een andere god dan Deze Die door Jezus werd aanbeden. In de 20ste en 21ste eeuw begonnen ook meerdere naam-christenen te beweren dat diegenen die Jezus niet als god wensten te erkennen geen christenen zouden zijn.

Het vier jaar durend conflict van 1861 tot 1865 met de oorlog tussen de Noordelijke en Zuidelijke staten was een goede reden om als geloofsgemeenschap kenbaar te maken dat men geen wapens tegen elkaar mocht opnemen, maar als broeders van Christus vrede moest prediken.

De Engelse arts John Thomas die in de 19de eeuw naar Amerika was afgereisd vond daar ook het probleem in dat woord “christen” waarbij de grote meerderheid Drie-eenheidsaanbidders waren, terwijl hij en zijn volgelingen zich daar helemaal niet wilden bij toebehoren. Om die reden bedacht hij een andere titel voor de gelovigen die de ware Christus wilden volgen. Voor hem was het belangrijk aan te duiden dat men de Nazareen Christus volgde en hem erkende als verlosser en de weg naar God. Ook wenste hij aan te geven een kind van God te willen zijn en zo ook een broer of zuster van Christus. Hiervoor dacht hij aan de vorming van een nieuwe gemeenschap die samen wilde wonen in een stad van Christus of Christadelphia. Om te zorgen dat de ware gelovigen in Christus niet in de burgeroorlog moesten gaan vechten verkreeg hij het dat allen die als Christadelphian of Brothers in Christ (Broeders in Christus) geregistreerd waren niet onder de wapens moesten gaan omdat zij zoals Quakers (of het Religieus Genootschap der Vrienden) in navolging van Jezus Christus voor geweldloosheid zijn en pacifistische mensen zijn.

Ook al zijn ongeveer de helft van alle christenen wereldwijd katholiek (Rooms of Orthodox), terwijl meer dan een derde protestants is (37%), en andere orthodoxe gemeenschappen 12% uitmaken van de christenen in de wereld, terwijl andere christelijke groepen de rest uitmaken moet men niet denken dat die kleine groepen dan de verkeerde groepen of sekten zijn, zoals er dikwijls beweerd wordt.

Christadelphians of Broeders

John Thomas en vrienden

Sommige volgers van Dr. Thomas gingen nog een tijd door om zich Thomasites of Thomasieten te noemen. Een van zijn leerlingen Charles Taze Russell op zijn beurt vormde ook een groep waarbij sommige van zijn volgers zich Russellites of Russellieten noemden en anderen Biblestudents of Bijbelstudenten. Maar algemeen zagen deze laatsten zich gewoon als onderdeel van de grote groep christenen. Na de dood van Russell scheurde de groep van Rutherford zich af en werd de Christian Congregation of Jehovah’s Witnesses of Christelijke Congregatie van Jehovah’s Getuigen, hier nu beter gekend als de Getuigen van Jehovah of Jehovah’s Getuigen een grotere en meer bekende groep.

Vanuit Amerika kwamen meerdere volgers van Dr. J. Thomas en Ch. T. Russell naar Europa waar zij het in Amerika begonnen predikingswerk naarstig voortzetten. Beiden benadrukkend dat de tijd was gekomen om ons voor te bereiden op komende moeilijke tijden. Vooral Russell kwam met beeldmateriaal de mensen aansprak, waarin hij verwees naar de eindtijd en naar het komend Duizendjarig Rijk van Christus.

Op het vasteland waren het die vele predikers die met nieuwe ideeën leken aan te komen die de mensen ook aanspraken omdat de gruwel van de twee wereldoorlogen nog diep in hun hart lagen. Een derde oorlog zouden zij niet graag mee maken en er toch zeker niet voor onvoorbereid zijn. Maar de Thomasieten of Christadelphians en de Russlelieten en Bijbelstudenten met de latere groep van de Jehovah’s Getuigen kwamen ook vertellen over een aankomende betere wereld waarin volledige vrede zou heersen.
De laatste groep bracht echter ook doembeelden van een Einde der tijden dat zou plaats grijpen in 1975 wat veel mensen bij hen deed aansluiten om zeker gered te worden. Maar toen er in 1975 niets gebeurde verlieten velen die Getuigen beweging maar deed dat ook een negatieve spiraal ontstaan tegen de andere Bijbelstudenten, waaronder de Christadelphian Bijbelstudenten en de American en International Biblestudents alsook de International Bible Students Association. Hieronder leden ook de afname of interesse in de verscheidene publicaties van die verschillende Bijbelstudenten groepen, zoals De Wachttoren en Ontwaakt van het Wachttoren- Bijbel- en Traktaatgenootschap, Zion’s Wachttoren (Belgische Bijbelstudenten magazine), “De Stem”, “Lichtpunt”, “Met de bijbel in de hand” “Christadelphian Post”, “Boodschapper van Millenial hoop”, “Messenger of Millennial Hope” en “Bible Study monthly”.

Jeshuaisten en Jesjoeanen

Er bestond ook een groep die het beu was om geassocieerd te worden met christenen, als de mensen daarbij toch steeds dachten dat christenen Jezus als hun God hadden. Ook Hebreeën of Joden die tot inzicht waren gekomen dat de Nazareen Jeshua, nu beter gekend als Jezus, de beloofde Messias was, wensten niet de naam christen te dragen omdat die lelijk besmet was met de Drievuldigheidsgedachte of Drie-eenheid, waar zij geen deelgenoten van wensten te zijn.

Velen wensten ook niet als Messiaansen gekend te geraken omdat ook meerdere Messiaanse groepen Trinitariërs leken te zijn. Als congregatie voor Jeshua willen meerderen wel door het leven gaan, maar de tittel “christen” dragen is voor hen een stap te ver.

In Nederland verkiezen velen van de Joden die Jezus als hun redder erkennen de naam Jesjoeaan te dragen en spreekt men over Jesjoeaansen, als volgelingen van Jeshua of Jesjoea. In België en omliggende landen verkiest men als volgers van Jeshua dan eerder de naam Jeshuaist, Jeshuaisten of Jeshuaists.

Conclusie

In wezen zou men dus kunnen zeggen dat een Broeder en zuster in Christus zo wel een Nazarener of Nazoreeër is maar ook een Jehuaist of Jesjoeaan, en tevens een Christadelphian.

Eigenlijk zijn Nazareners, Jeshuaisten of Jejoeanen en Christadelphians echte volgers van Jezus Christus en zijn dan eigenlijk ware christenen die behoren tot de christenheid, wat spijtig genoeg voor het ogenblik nog maar een kleine groep in het christendom is.

+

Voorgaande

Hoe uniek is het christadelfianisme?

Christadelfiaanse geloofspunten #23 Geloofspunten opgetekend in de Birmingham Amended Statement of Faith

Een Credo of geloofsartikelen van de Broeders in Christus

++

Aanvullende lectuur

 1. Wat willen wij najagen
 2. Volgers van Jeshua
 3. Nazareners
 4. Jezus volgen
 5. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #1 Geestelijke ondersteuning
 6. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #2 Christenheid tegenover christendom
 7. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #3 Groeiende beweging uit Joodse sekte De Weg
 8. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #4 Openbare prediking en Wederdopers
 9. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #5 Volgers van een godheid Jezus of navolgers van de ware Jezus
 10. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #6 Volgers van de ware Jezus zijn volgers van Jeshua of Jeshuaisten
 11. Ware Christenen of volgers van de ware Christus Jezus of volgers van Jeshua #1 Verontreiniging
 12. Gemeente voor Christus
 13. Getuigenis afleggen
 14. Getuige zijn voor niet-Joden
 15. Getuigen voor Joden
 16. Is de Beleidvolle Slaaf van de Getuigen van Jehovah Gods enige instrument
 17. Broers en Broeders
 18. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #2 Broeders
 19. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #4 Volgelingen van Jezus
 20. Betreft stichter Dr. John Thomas
 21. John Thomas – Naamgever en inspirator
 22. Wie, wat en hoe Christadelphians
 23. Christadelphian mens – Wie of wat
 24. Wat leren de Christadelphians
 25. Wat Christadelphians geloven
 26. Christadelphian Kernpunten van Geloof
 27. Christadelphians kinderen van God
 28. Broeders in Christus of Christadelphians – Waar staan zij voor
 29. Thomasites, Russelites – Christadelphians and Biblestudents
 30. Thomasites
 31. Thomasieten
 32. Biblestudents – Bijbelstudenten
 33. Getuigen van Jehovah
 34. De naam van Jehovah gebruikend maar geen getuigen met die naam
 35. Jesuaisten, Jeshuanen of Jesjoeanen, Messiasbelijdende Joden, Messiaansen en Christenen
 36. Ivriyyim en de Gelovige Jehoedi
 37. Ook Goyim of Niet-Joden in de Jeshua-beweging
 38. Een misverstand over het Messiaans Jodendom
 39. Messiaans Judaïsme of Nazarener Judaïsme
 40. Verschil tussen Messiaans Jodendom, Jeshuaisme of Jesjoeaïsme, Christendom en Christenheid
 41. Waarom een Jeshuaist worden
 42. Wie is een Jeshua-ist
 43. Wie of wat is een Jeshuaist of Jesjoeaist?
 44. Betreft het specifieke geloof in het Jeshuaisme
 45. Betreft Jeshuaisten
 46. Het belangrijkste punt om een jeshuaïst te zijn
 47. Beleidsverklaring van de Jeshuaist-gemeenschap
 48. Christadelphian tegenover Christen
 49. Samen werken aan een Open Gemeenschap
 50. Actief over de gehele wereld
 51. Een terugblik op Christadelphianisme en de Broeders in Christus in België
 52. Tijd van het Einde van het Samenstel der dingen
Advertentie

Door belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

1 reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: